Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

cvaldivia:continguts_importants [2017/08/30 12:32] (actual)
cvaldivia creat
Línia 1: Línia 1:
 +===== UD1 Orientació i representació de l'espai =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Punts cardinals i coordenades
 +  * Longitud i latitud
 +  * Els mapes i tipus de mapes
 +  * Les escales i les llegendes dels mapes
 +  * Els fusos horaris
 +
 +
 +===== UD2 El Planeta blau =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Ocèans i continents
 +  * El relleu, els rius i llacs
 +  * Europa: relleu, rius, estats i capitals
 +  * Amèrica: relleu, rius, estats i capitals
 +  * Àsia: relleu, rius, estats i capitals
 +  * Àfrica: relleu, rius, estats i capitals
 +  * Oceania i l'Antàrtida: relleu, rius, estats i capitals
 +
 +
 +===== UD3 El clima =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Temperatura i precipitacions
 +  * Climogrames
 +  * Zones climàtiques
 +
 +
 +===== UD4 El paisatge =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Paisatges naturals i antròpics
 +  * Paisatge fred                   {{:lalonso:paisatge_fred.sxi|Zona freda: paisatge fred}}
 +  * Paisatge mediterrani            {{:lalonso:paisatge_mediterrani.odp|Zona temperada: paisatge mediterrani}}
 +  * Paisatge oceànic               {{:lalonso:paisatg.ppt|Zona temperada: paisatge oceànic}} 
 +  * Paisatge continental            {{:lalonso:paisatge_continental.ppt|Zona temperada: paisatge continental}}
 +  * Paisatge desèrtic               {{:lalonso:paisatge_desertic_socials-1.odp|Zona càlida: paisatge desèrtic}}
 +  * Paisatge equatorial
 +  * Paisatge tropical               {{:lalonso:paissatge_tropical.odp|Zona càlida: paisatge tropical}}
 +  * El paisatge al llarg del temps
 +
 +
 +===== UD5 Geografia política =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Estats i capitals d'Europa
 +  * Estats i capitals d'Amèrica
 +  * Estats i capitals d'Àsia
 +  * Estats i capitals d'Àfrica
 +  * Estats i capitals d'Oceania
 +
 +
 +===== UD6 Espanya física i política =====
 + 
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Relleu
 +  * Rius
 +  * Climes
 +  * Comunitats Autònomes
 +
 +== Catalunya física: relleu, rius i clima ==
 +
 +
 +{{:lalonso:aragon.pdf|Aragón}}{{:lalonso:castilla_la_mancha.pdf|Castilla la Mancha}}{{:lalonso:comunitat_valenciana.pdf|Comunitat Valenciana}}{{:lalonso:euskadi.pdf|Euskadi}}{{:lalonso:galicia.pdf|Galícia}}{{:lalonso:navarra.pdf|Navarra}}
 +
 +
 +===== UD7 Demografia del món actual =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Indicadors demogràfics: densitat, taxes de natalitat i mortalitat, creixement vegetatiu i saldo migratori
 +  * Piràmides de població
 +  * Poblament rural i urbà
 +  * Sectors de la població activa
 +  * Distribució, migracions, dinàmica i estructura de la població al món
 +  * Distribució, migracions, dinàmica i estructura de la població a Catalunya i a Espanya
 +
 +
 +===== UD7 La ciutat ===== 
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Les ciutats al món actual
 +  * Les funcions i les àrees urbanes
 +  * Les xarxes i aglomeracions urbanes
 +  * Els problemes de les ciutats
 +  * La ciutat sostenible
 +
 +
 +===== UD9 El medi natural i les activitats humanes =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * Els recursos naturals
 +  * La transformació del paisatge
 +  * Els espais protegits
 +  * Els problemes mediambientals
 +  * Els desastres naturals
 +  * Els recursos naturals
 +  * Les amenaces i les mesures de protecció del medi-ambient
 +  * Els riscos naturals i els provinents de l'acció humana
 +
 +
 +===== UD10 Un món globalitzat i injust =====
 +
 +=== Continguts més importants ===
 +
 +  * La globalització i les seves conseqüències
 +  * Els indicadors socioeconòmics, països desenvolupats i subdesenvolupats
 +  * Causes del subdesenvolupament
 +  * La fam, la malaltia i l'analfabetisme
 +  * Instruments dels països rics per explotar i dominar els països pobres