Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

dgarcia:dgarcia4teso [2020/01/10 14:08]
dgarcia creat
dgarcia:dgarcia4teso [2020/05/27 13:19] (actual)
dgarcia
Línia 1: Línia 1:
 {{:dgarcia:unitat_1.les_forces.pdf|}}   {{:dgarcia:sintesi_unitat_1-les_causes_de_moviment._les_forces.pdf|}} {{:dgarcia:unitat_1.les_forces.pdf|}}   {{:dgarcia:sintesi_unitat_1-les_causes_de_moviment._les_forces.pdf|}}
  
-{{:dgarcia:unitat_2_per_desenvolupar._el_moviment_dels_cossos.pdf|}}{{:dgarcia:unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf|}}+{{:dgarcia:unitat_2_per_desenvolupar._el_moviment_dels_cossos.pdf|}} 
 +  
 +[[https://youtu.be/sPjgHLsoFyU?list=PLLNIcibuuhvzYRcz8Ny4PGg5MYApRts3E|vídeo: la caiguda lliure]] 
 +[[https://youtu.be/BszXONSApus?list=PLLNIcibuuhvzYRcz8Ny4PGg5MYApRts3E|vídeo gravetat zero]] 
 +{{:dgarcia:unitat_2_per_estudiar_el_moviment_dels_cossos.pdf|}}
  
 {{:dgarcia:esquema_pressio_en_els_fluids.pdf|}}{{:dgarcia:unitat_4_per_desenvolupar_forces_pressio_i_fluids.pdf|}}  {{:dgarcia:unitat4_sintesi_forces_pressio_i_fluids.pdf|}} {{:dgarcia:esquema_pressio_en_els_fluids.pdf|}}{{:dgarcia:unitat_4_per_desenvolupar_forces_pressio_i_fluids.pdf|}}  {{:dgarcia:unitat4_sintesi_forces_pressio_i_fluids.pdf|}}
 +[[https://youtu.be/rVrNXBioPG4| formació de borrrasques i anticiclos]]
 +
 +
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
 +
 +**unitat 8 .Les reaccions químiques**
 +
 +
 +[[https://youtu.be/yUNl64QGzII|canvis físics i canvis químics]]
 +
 +[[https://youtu.be/QDTn__99GpI|conceptes bàsics d'estequiometria]]
 +
 +[[https://youtu.be/FrfRSiDGVjA?list=TLPQMjQwMzIwMjBtr_uwc792zQ|què és un mol]]
 +
 +[[https://youtu.be/1TOZYv1422U|ajustament reaccions químiques per tanteig]]
 +
 +[[https://youtu.be/8J49xwyRkc4?list=TLPQMjQwMzIwMjBtr_uwc792zQ|ajustament reacció algebraic]]
 +
 +[[http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/mol/index.html|exercicis mol resolts]]
 +
 +{{:dgarcia:ajuste_reac_quimicas_amb_solucions.docx|}}
 +
 +
 +**Tasques de la 1ra setmana: 14 al 17 d'abril optativa banda horària 3+ banda horària 1**
 +
 +Dimarts 14 d'abril  sessió Zoom al primer mòdul de  9-9.45h.
 +
 +A la resta de mòduls treballareu l'arxiu - El mètode científic: {{:dgarcia:quimica_quotidiana.pdf|}} i ressoldré dubtes per correu.
 +
 +Data màxim de lliurament de la feina **21 d'abril.**
 +
 +
 +**Tasques de  la 2na setmana :20 al 24 d'abril**
 +
 +Reunió Zoom dimecres 22 mòdul 3(10:30-11:15h) :
 +Durant aquesta sessió es farà l'explicació de teoria i es ressoldren els dubtes de la tasca anterior(el mètode científic).
 +Teoria Unitat 8: {{:dgarcia:unitat_8-sintesi_les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +Deures: Practicar els conceptes d'estequiometria:mol/massa molecular/grams a partir del vídeo explicatiu que hi és dins de l'arxiu {{:dgarcia:fq_exer_mol.docx|}} i la resolució dels exercicis. Pots ajudar-te amb els exemples resolts que trobaràs a :[[http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/mol/index.html|exercicis mol resolts]]
 +        
 +
 +Data màxim de lliurament de la feina:**28 d'abril**
 +
 +**Tasques de la 3ra setmana :27 al 1 de maig**
 +
 +Aquesta setmana tal i com us vaig comentar fareu una activitat transversal dintre dels continguts de la matèria.
 +Sessió Zoom dimecres 29 de maig al mòdul 3(10:30-11:15h)  
 +
 +Activitat :{{:dgarcia:teories_cospiratives.pdf|}}
 +
 +Data màxim de lliurament de la feina:**3 de maig**
 +
 +**Tasques de la 4ta setmana :5 al 8 de maig**
 +
 +Aquesta setmana seguim amb la unitat 5 :  {{:dgarcia:unitat_8-sintesi_les_reaccions_quimiques.pdf|}}
 +
 +Us comparteixo els exercicis  corresponents a aquesta unitat que s'han de fer:{{:dgarcia:exercicis_unitat_8_les_reaccions_quimiques.docx|}}
 +
 +Data màxim de lliurament de la feina:**11 de maig**
 +
 +**Tasques de la 5na setmana :11 al 15 de maig**
 + 
 +A la Sessió Zoom  de dimecres 13 de maig al mòdul 3(10:30-11:15h)corregirem els exercicis de la 4ta setmana  i començarem la unitat 9 abans d' introduir la formulació, si ens dona temps.
 +
 +{{:dgarcia:unitat_9_els_atoms_i_els_seus_enllacos.docx|}}
 +{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}}
 +
 +{{:dgarcia:activitats_unitat_9-sintesi_els_atoms_i_els_seus_enllacos.docx|}}
 +
 +Solucions dels exercicis de la 4ta setmana:exercicis de la unitat 8:{{:dgarcia:solucions_unitat_les_reaccions_quimiques.docx|}}
 + 
 +Data màxim de lliurament de la feina:**20 de maig**
 +
 +**Tasques de la 6na setmana :18 al 22 de maig**
 +
 + S'ha de llegir la unitat 9 i  fer els exercicis del document adjunt:{{:dgarcia:exercicis_estequiometria.docx|}} 
 +
 +A la Sessió Zoom  de dimecres 20 de maig al mòdul 3(10:30-11:15h)corregirem els exercicis de la 5 na setmana.
 +
 +La teoria d'aquesta unitat la podeu trobar al dossier i a aquests arxius adjunts:
 +
 +{{:dgarcia:unitat_9_els_atoms_i_els_seus_enllacos.docx|}}
 +
 +{{:dgarcia:sistemaperiodic_4.pdf|sistema periòdic}}
 + 
 +Data màxim de lliurament de la feina:**23 de maig**
 +
 +**Tasques de la 7na setmana :25 al 29 de maig**
 +
 +Començaré el tema de formulació inorgànica amb la documentació adjunta: 
 +
 +{{:dgarcia:formulacio_inorganica.pdf|}}  + {{:dgarcia:estats_oxidacio.docx|}}
 +
 +Solucions de les tasques de la 6na setmana:
 +{{:dgarcia:exercicis_estequiometria_solucions.docx|}}
 + 
 +Sessions Zoom : dilluns i divendres.
 +
 +Fer els exercicis del full adjunt: {{:dgarcia:formulacio_inorganica_4t_eso.pdf|}}
 +
 +Data màxima de lliurament :** 2 de juny
 +**
 +