Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

gc:gc4esoactut:gc4esoactut [2009/10/01 12:24]
tperez
gc:gc4esoactut:gc4esoactut [2014/04/07 09:41] (actual)
posete
Línia 2: Línia 2:
  
 ===== IES-L ===== ===== IES-L =====
 +El " Programa d'Inserció al món laboral " és una mesura més d'atenció a la diversitat que ofereix el nostre centre per determinats alumnes.
 +Es tracta de fer:
 +- 12 hores setmanals ( com a màxim ) a una empresa com inici de formació laboral. La empresa es tria segons els interesos dels propis alumnes
 +- 18 hores setmanals al centre seguint els estudis corresponents amb adaptació a les matèries.
  
 +===== ORIENTACIÓ =====
 +En acabar els estudis obligatoris de l'ESO es pot optar per:
 +- l'incorporació al món laboral
 +- seguir uns estudis formatius de grau mitjà o de batxillerat
 +A l'hora d'elegir estudis i professions s'hi han de considerar factors com ara: 
 +- característiques personals,
 +- possibilitats existents,
 +- circumstàncies socioeconòmiques
 +==== Cicles formatius de grau mitjà CFGM ====
 +La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per:
 +-adquirir la competència professional pròpia de cada títol
 +-comprendre l'organització i les característiques del sector corresponent.
 +La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.
  
-====== ORIENTACIÓ ======+La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics.
  
-===== Cicles  =====+__Accés__ 
 +Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, es a dir, cal tenir aprovada l'ESO, o equivalent a efectes acadèmics. 
  
 +També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent. Per accedir als cicles formatius de grau mitjà mitjançant la prova d'accés cal, en l'any de realització de la prova, tenir com a mínim 17 anys
  
  
 +====  Batxillerat ====
 +El batxillerat és l'etapa de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. Es tracta d'un cicle format per dos cursos.
  
 +Aquests estudis preparen l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral. 
  
 +__Modalitats__
  
 +Els estudis de batxillerat s'estructuren en: 
 +Part comuna: matèries comunes i tutoria.
 +Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.
  
 +__Accés__
 +- Tenir el títol de graduat en ESO
 +- Tenir un títol de CFGM
 +- Tenir cursats estudis homologats al títol de graduat en educació secundària
  
  
Línia 19: Línia 49:
  
  
 +===== **Taula de ponderacions Selectivitat 2016** =====
  
- +{{:gc:gc4esoactut:quadre_de_ponderacions_2016.pdf|}}
-===== Batxillerat ===== +
- +
- +
-====== SORTIDES ====== +
- +
- +
-  +