HISTÒRIA 2n. BATXILLERAT

El segle XIX

La societat europea dels segles XVII i XVIII es caracteritza per una economia basada en l'agricultura de subsistència, per una organització social d'estaments, per un sistema polític de monarquies absolutes i perquè la cultura està dominada per la religió catòlica. Aquesta societat s'ha denominat Antic Règim en oposició a la nova societat que sorgeix a partir de la Revolució Francesa (1789). Els canvis econòmics, socials i una nova manera de pensar començen a produïr-se al llarg del segle XVIII.

el_antiguo_regimen.ppt

El segle XIX és el de les grans transformacions econòmiques (la revolució industrial), socials (la revolució burgesa), polítiques (la revolució democràtica) i ideològiques (la revolució científica)a Europa. És el segle de les revolucions que originaran la societat actual. Aquestes transformacions s'inicien a França i Anglaterra i s'estenen per tota Europa.

A l'Estat espanyol, aquestes transformacions només es van produïr a Catalunya. A la resta de l'Estat es van produïr lentament i amb moltes dificultats, amb passes endavant i enrrera. Per això, és un segle de conflictes constants, complex i complicat d'entendre. En conseqüència, Espanya va quedar endarrerida més de 50 anys en relació a Europa.

UD 1: El pas de l'absolutisme al liberalisme, 1808-1833

UD 2: La construcció de l'Estat liberal, 1833-1874

UD 3: La Restauració, 1874-1898

UD 4: Economia i societat al segle XIX

UD 5: Dels orígens del catalanisme a les Bases de Manresa

UD 6: Economia i societat des de 1898 fins 1931

UD 7: El fracàs del sistema polític de la Restauració, 1898-1931

UD 8: La II República, 1932-1936

UD 9: La Guerra Civil, 1936-1939

UD 10: Del catalanisme de masses a la Generalitat de Catalunya

De la post-guerra a l'actualitat

UD 11: La Espanya de la post-guerra, 1939-1959

UD 12: El desarrollisme econòmic dels anys 60

UD 13: La transició democràtica, 1975-1982

UD 14: La Espanya actual, 1982-2008

UD 15: Catalunya en la Espanya democràtica

Preparació per a les Proves d'Accés a la Universitat

Materials