En català

Habilitats comunicatives habilitats_comunicatives.pdf

Com fer un anunci que funcioni com_fer_un_anunci.pdf

Les xifres romanes xifres_romanes.pdf

En castellano

Redactar un mailing mailing.pdf

Tipografía tipografia.pdf

Copiar las mejores prácticas copiar_las_mejores_practicas.pdf