Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:fisica_i_quimica_2n_eso [2018/05/30 08:25]
rmargarit
rmargarit:fisica_i_quimica_2n_eso [2019/01/18 07:39] (actual)
rmargarit
Línia 1: Línia 1:
-=== Unitat 2 Mesurar per investigar ===+=== Curs 2018-19 ===
  
-[[https://ed.ted.com/lessons/why-are-blue-whales-so-enormous-asha-de-vos|Per què les balenes blaves són tan enormes?]]+{{:rmargarit:2eso:criteris-davaluacio-2013.pdf|criteris avaluació}}
  
-{{:rmargarit:2eso:tema_5_sistema_metric_decimal.activitats.pdf|sistema metric decimal}} 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=sy1_rVAzZBU|video explicacio densitat science bits]] 
  
-{{:rmargarit:fiq3r:metricconversionpracticecatala.pdf|factors de conversió presentació}} 
  
-{{:rmargarit:fiq3r:si_catala_final.pdf|unitats SI presentació}} 
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_tema_2.pdf|solucions llibre tema 2}}+=== Unitat 2 Mesurar per investigar === 
 + 
 +{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_tema_2.pdf|solucionari t2 }}
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_proposta_didactica_t_2.pdf|solucionari activitats de reforç}} 
  
  
  
 === Unitat 1 El mètode científic === === Unitat 1 El mètode científic ===
-[[https://www.youtube.com/watch?v=XMHeyovhCO8|El mètode científic Beakman]] 
  
-[[http://www.ub.edu/ubtv/video/ciencia-animada-el-metode-cientific|video metode cientific ub]]+[[https://vimeo.com/185085108|Metode cientific Beakman]]
  
-[[http://contes.csuc.cat/guies/metode_cientific.html|Laura i el Joan  Mètode científic]] 
  
  
 === Unitat 3. El moviment === === Unitat 3. El moviment ===
-{{:rmargarit:2eso:simulador_posicio_en_una_recta.docx|simulador posició}} 
  
-[[http://www.educaplus.org/game/distancia-y-desplazamiento|educaplus distancia desplaçament]]+[[https://www.physicsclassroom.com/Physics-Interactives/1-D-Kinematics/Vector-Walk/Vector-Walk-Interactive|physicsclassroom distancia desplaçament]]
  
-[[http://www.educaplus.org/movi/2_5velocidad.html|velocitat mitjana i velocitat instantania]] 
  
-[[http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1184&amp;idIdioma=VA|librosvivos cinematica]]+<html><div style="position: relative; width: 300px; height: 197px;"><a href="https://phet.colorado.edu/sims/moving-man/moving-man_en.jar" style=&quot;text-decoration: none;"><img src="https://phet.colorado.edu/sims/moving-man/moving-man-600.png" alt="The Moving Man" style="border: none;" width="300" height="197"/><div style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 58px; background-color: #FFF; opacity: 0.6; filter: alpha(opacity = 60);"></div><table style="position: absolute; width: 200px; height: 80px; left: 50px; top: 58px;"><tr><td style="text-align: center; color: #000; font-size: 24px; font-family: Arial,sans-serif;">Click to Run</td></tr></table></a></div></html>
  
-[[http://cefax.org/eso/Cinematica/1_1definicion.html|cinemàtica educaplus]] 
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:solucionari_t_3_2_eso.pdf|solucionari t 3 del llibre}} 
  
 +{{:rmargarit:2eso:casals:casals:solucionari_t_3_2_eso.pdf|solucionari t3}}
  
-=== Unitat 4 Força i pressió === 
-{{:rmargarit:2eso:forces_2_eso_modificat.pdf|presentacio tema}} 
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:unitat_4_solucionari.pdf|solucionari t4 llibre}} 
  
-=== Unitat 5 Forces a distància ===+[[https://youtu.be/Pwsk_otDmdM|No corris, viu mes]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=3aB6TyhaSsQ|video explicacio força electrostatica]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=wwkuEBkihfs&list=PLBF122C8572B7D942&index=53|Distraccions al volant]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=aemC0roWlok|video llei de coulomb]]+[[http://revista.dgt.es/es/reportajes/2015/11NOVIEMBRE/1125-Angulo-vision-y-velocidad-reportaje.shtml#.XAewK2hKjcs|Angle de visió i velocitat]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA|video magnetisme]]+[[https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20180315/441523140230/efecto-tunel-conduccion-mayor-velocidad-menor-vision.html|Efecte tunel]]
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=vgWiBYuPpjw|video camp magnetic]] 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=yA8gZM3fghc|video inducció electromagnètica]] 
  
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html|simulacio carregues en globus]]+=== Unitat 4 Força i pressió ===
  
-[[https://www.youtube.com/watch?v=bnudaqeTyto|video cations i anions ( angles )]]+[[https://www.youtube.com/watch?v=YA8vNZm31Qk|Video teorema de Pitagores]]
  
-=== Unitat 6 Energia === 
  
-{{:rmargarit:2eso:energia_mecanica_i_treball.pdf|Presentació energia i treball}} 
  
-[[https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=IqV5L66EP2E|video energia cinètica i potencial]]+=== Unitat 5 Forces a distància ===
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:solucionari_apren_el_que_es_basic_energia.pdf|solucionari apren el que es basic t 6}} 
  
-{{:rmargarit:sluccolucionari_t6.pdf|solucionari llibre t6}} 
  
-=== Unitat 8 El so ===+=== Unitat 6 Energia ===
  
-{{:rmargarit:2eso:solucionari_apren_el_que_es_basic_el_so.pdf|solucionari apren el que es basic el so}} 
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:sol_unitat-8.pdf|solucionari llibre t 8}}+=== Unitat El so === 
  
 === Unitat 7 La calor === === Unitat 7 La calor ===
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:solucionari_apren_el_que_es_basic_t_7.pdf|solucionari apren el que es basic t 7}} 
  
-{{:rmargarit:2eso:casals:casals:sol_unitat-7_.pdf|solucionari llibre t7}}