Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

rmargarit:qui2_bat [2019/10/10 07:03]
rmargarit
rmargarit:qui2_bat [2020/02/19 23:55] (actual)
rmargarit
Línia 3: Línia 3:
 === PAU QUIMICA === === PAU QUIMICA ===
  
- 
- 
-[[http://universitats.gencat.cat/ca/pau/model_examens/|PAU: Models examens i criteris]] 
- 
-[[http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=xkLfLA6Smh1CYerktw3mRTRuKTD4mH_JJCsKbp7cTzdAVjhOJEnA!667980023!46637596?0|Posa't a prova]] 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:dossierquimica_10-18.pdf|EXAMENS PAU PER TEMES}} 
- 
-[[http://patufetgran.net84.net/inici.html|SOLUCIONARI EXAMENS PAU]] 
- 
-=== Practiques === 
- 
-[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/|Nous pictogrames de seguretat]] 
- 
- 
-=== Termodinàmica === 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:santillananousolucionari2_bat:sol_termodinamica_meitat.pdf|solucionari meitat t3}} 
- 
-[[https://es.slideshare.net/joseangelb7/termodinamica-quimica-presentation|Presentació termodinamica JoseAngel]] 
- 
-[[https://media.pearsoncmg.com/bc/bc_0media_chem/chem_sim/calorimetry/Calor.php|simulacio calorimetre]] 
- 
- 
-[[http://www.educaplus.org/game/transformaciones-termodinamicas|Transformacions termodinàmica educaplus]] 
- 
-[[http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~yuasa1436/EngF7.htm|simulacio primer principi de la termodinamica]] 
- 
-[[http://www.quimitube.com/videos/termodinamica-teoria-3-transferencia-de-energia-como-trabajo-trabajo-de-expansion-y-compresion-de-un-gas|Explicacio formula treball expansio d'un gas]] 
- 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=jNKVylDT7rc|Bomba calorimetrica]] 
- 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:entropia_normal_de_les_substancies.doc|entropia normal de les substancies}} 
- 
-[[https://youtu.be/FrK0Qo6u3ys|video Born Habber pel bromur de potassi]] 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:lattice_enthalpy.doc|energia reticular ( angles )}} 
- 
- 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:problemes_cicle_de_born_llibre.doc|problemes cicle born habber}} 
- 
- 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:pau_quim16jp.pdf|pau born haber solucio}} 
- 
-{{:rmargarit:pau_quim16jl.pdf|pau born haber enunciat}} 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:born_haber_angles.pdf|cicles de born haber en angles}} 
- 
- 
- 
- 
-=== Cinètica === 
- 
-[[http://es.slideshare.net/joseangelb7/cinetica-quimicam|power point jose angel]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/kinetics/Molecular_collision_Ea.html|Energia activació. collisions]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/kinetics/NOplusH2_ver_1-640.gif|Mecanisme una sola etapa]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/kinetics/NOplusH2_ver_2-640.gif|mecanisme dues etapes]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/kinetics/NOplusH2_ver_3-640.gif|mecanisme dues etapes (2)]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/chem5.htm|simulacions]] 
- 
- 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=k2kpz_8ntJY|video capa d'ozó ( anglès )]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=RS0Q3WIdosE|Forat capa ozó Antàrtida ( anglès )]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=I1wrEvc2URE|Reaccio del cfc amb ozò]] 
- 
-[[http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28586&p_niv=2234&p_are=6453|vídeo capa ozó]] 
- 
-[[https://www.chemguide.co.uk/physical/basicrates/temperature.html|Distribucio de maxwell boltzmann]] 
- 
- 
- 
- 
-=== Equilibri === 
-{{:rmargarit:quimica2:grafiques_equilibri.png?200|gràfiques equilibri}} 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/equilibrium/N2-O2_Equilibrium.html|Simulacio equilibri N2 O2]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/equilibrium/Equilibrium-1.gif|Diagrama d'equilibri amb mes producte que reactiu]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/equilibrium/Equilibrium-2.gif|Diagrama d'equilibri amb més reactiu que productes]] 
- 
-[[http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/equilibrium_expressions_s.html|significat constant d'equilibri]] 
- 
-[[http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/equilibrium_expressions_t.html|expressio constant equilibri]] 
- 
-[[http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/equilibrium_state_s.html|Estat equilibri]] 
- 
-[[http://cbc.arizona.edu/chemt/Flash/PCl5.html|simulacio PCl3 Cl2]] 
- 
-[[http://highered.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::525::530::/sites/dl/free/0072857684/322633/2Equilibrium.swf::Le%20Chatelier%20Principle|simulacio le chatelier]] 
- 
-[[http://www.skoool.es/content/ks4/chemistry/11_effect_of_pressure_on_reactions/index.html|Produccio industrial d'amoniac]] 
- 
-[[http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/pluginfile.php/122974/mod_resource/content/1/Problemes_resolts_equilibri.pdf.pdf|Problemes resolts equilibri]] 
- 
- 
- 
-=== Diagrama de fases  === 
-{{:rmargarit:quimica2:mes_problemes_diagrama_de_fases.docx|Problema diagrama de fases}} 
- 
-[[http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/3311/3391416/blb1106.html|Diagrama de fases CO2 i H2O]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/phase/PhaseDiagram-H2O.gif|Tiger diagrama de fases de l'aigua]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/phase/PhaseDiagram-CO2.gif|Tiger diagrama de fases CO2]] 
- 
-[[https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/diagrams/phase/VaporPress_vs_Temp.gif|Diagrama pressio vapor vs. temperatura]] 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:diagrama_de_fases.doc|teoria diagrama de fases}} 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:queestions_diagrama_fases.pdf|problemes diagrama de fases}} 
- 
- 
- 
- 
-=== Acid -base === 
-[[http://es.slideshare.net/joseangelb7/acids-i-bases-ies-badalona-vii|Power point acid base]] 
- 
-[[http://pages.uoregon.edu/tgreenbo/ph_measure.html|simulacio mesura pH]] 
- 
- 
-[[http://labovirtual.blogspot.com.es/search/label/Curvas%20de%20valoraci%C3%B3n%20%C3%A1cido-base|simulacio valoracio acid-base S. Hurtado]] 
- 
-[[http://pages.uoregon.edu/tgreenbo/acid_base.html|simulacio valoracio]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_en.html|simulació dissolció àcids i bases]] 
- 
- 
- 
- 
-=== Equilibri compostos iònics poc solubles === 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=8yZOPNH8sf4|simulacio dissolucio NaCl]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/equilibrium/Solubility_of_AgCl.html|Equilibri solubititat AgCl]] 
- 
-[[http://apchemistryatgwhs.yolasite.com/resources/Precipitation%20Reactions.JPG|reaccio precipitacio iodur de plom]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/moles/DoubleDisp_Reaction-Precipitation.html|simulacio precipitacio iodur de plom]] 
- 
-[[http://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/equilibrium/CaO-CaCO3.html|Simulacio equilibri heterogeni Cao-CaCO3]] 
- 
-[[http://www.slideshare.net/joseangelb7/equilibris-heterogenis?ref=http://agora.xtec.cat/iesb7/moodle/course/view.php?id=642&section=18|Joseangel equilibris ionics]] 
- 
-{{:rmargarit:entalpia_de_dissolucio_definitiu.doc|entalpia dissolucio}} 
- 
- 
-=== Redox === 
-[[http://es.slideshare.net/joseangelb7/reaccions-redox-2n-batxillerat|reaccions redox jose angel]] 
- 
-[[http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/chemistry_interactive/daniell_cell.htm|simulacio pila daniell]] 
- 
-[[http://www.sepuplhs.org/high/hydrogen/fuelcell_sim5.html|simulacio pila de combustible]] 
- 
-[[https://ca.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B2lisi|Que es la electrolisi]] 
- 
-[[https://www.youtube.com/watch?v=pMEiyKZ4H4g|video refinament metalls]] 
- 
- 
- 
- 
-=== Estructura atòmica, taula periòdica,  propietats periòdiques  Temes llibre 1 i 2 === 
- 
-[[https://es.slideshare.net/joseangelb7/models-atmics-ies-badalona-vii|JoseAngel models atomics]] 
- 
- 
-[[http://ia800307.us.archive.org/27/items/AP_Physics_B_Lesson_52/Container.html|problemes espectres ( simulació )]] 
- 
-[[http://ia800205.us.archive.org/32/items/AP_Physics_B_Lesson_51/Container.html|Efecte fotoelectric]] 
- 
- 
- 
-=== La radiació, els àtoms i les molècules === 
- 
- 
-[[https://www.slideshare.net/joseangelb7/elmondelaquimicaorganica|Quimica orgànica. Isomeria]] 
- 
-[[https://es.slideshare.net/joseangelb7/interaccioradiacionsamblamateria|interaccio entre les radiacions electromagnetiques i la materia joseangel]] 
- 
-[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/altres-materials/introduccio-a-lanalisi-espectroscopic-al-batxillerat/|Introduccio analisi espectroscopic al batxillerat]] 
- 
-[[https://experimentaciolliure.wordpress.com/altres-materials/espectrometria-de-masses/|Espectrometria de masses]] 
- 
-[[http://ef.engr.utk.edu/hyperphysics/hbase/mod3.html|Interaccio radiacions amb la matèria]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/sims/html/molecules-and-light/latest/molecules-and-light_en.html|Interaccio radiacions amb algunes molècules]] 
- 
-[[https://phet.colorado.edu/en/simulation/microwaves|simulació microones]] 
- 
-{{:rmargarit:quimica2:espectrometria_de_masses_-solucions_casals.pdf|espectromestria masses solucions}} 
- 
-[[https://chem.libretexts.org/Core/Organic_Chemistry/Spectroscopy/Infrared_Spectroscopy|Exemple espectroscopia IR]] 
- 
- 
- 
- 
-=== PREMIS EXTRAORDINARIS DEL BATXILLERAT === 
- 
-[[https://www.educastur.es/estudiantes/premios-extraordinarios-bachillerato/modelos-examen|Asturias]] 
- 
-[[http://www.educa.jccm.es/recursos/es/premios-concursos/premios-extraordinarios-rendimiento-academico-diversas-moda/premios-extraordinarios-bachillerato|Castilla la Mancha]] 
- 
-[[http://www.colegiobuenpastor.com/examenes-premio-extraordinario-de-bachillerato.html|Andalucia]]