Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana (narració, descripció, conversa i exposició), mitjançant diferents eines com el resum i l'esquema.
Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (narració, descripció, conversa i exposició).
Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb dicció, entonació i ritme adequats.
Identificar i reflexionar sobre els elements característics de diferents tipologies textuals: connexió, referència, i coherència verbal i nominal.
Conèixer els mecanismes de formació de paraules (derivació i composició) i les frases fetes i refranys.
Aplicar les regularitats bàsiques de les lleis ortogràfiques.
Llegir, identificar i crear textos literaris dels diferents gèneres: narratiu, líric i dramàtic. El còmic.