Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació (predictius, descriptius, expositius, persuasius i argumentatius), tot reconeixent les diferències entre informació i opinió, mitjançant diferents eines com el resum i l'esquema.
Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (predictius, descriptius, expositius, persuasius i argumentatius).
Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb dicció, entonació i ritme adequats, fent especial atenció de les peculiaritats de ritme, d'entonació i accentuació de paraules i enunciats de cada llengua.
Identificar, utilitzar i reflexionar sobre els mecanismes textuals de cohesió (connectors tenint en compte el seu significat) i els mecanismes de referència (repetició, substitució i el·lipsi).
Identificar i utilitzar expressions comunes, frases fetes i lèxic apropiat a contextos concrets i quotidians.
Conèixer les lleis ortogràfiques que comporten més dificultat per aplicar-les en els textos propis, fent especial atenció en les que suposen diferències entre les llengües que s'aprenen.
Reconèixer i utilitzar diferents estructures sintàctiques per comprendre enunciats amb estil cohesionat.
Llegir i comentar textos literaris clàssics i actuals dels diferents gèneres (narratiu, líric, dramàtic, didàctic); crear-ne de propis.