Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana, de les relacions socials i dels mitjans de comunicació (predictius, descriptius, expositius, persuasius, argumentatius i textos formals), tot reconeixent les diferències entre informació i opinió, mitjançant diferents eines com el resum i l'esquema.
Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (predictius, descriptius, expositius, persuasius i argumentatius) i partir d'intencions i contextos comunicatius diversos.
Llegir en veu alta textos literaris i no literaris amb dicció, entonació i ritme adequats, i exposar seguint les propietats textuals.
Identificar, utilitzar i reflexionar sobre els mecanismes de les quatre propietats textuals.
Conèixer i sistematitzar aquells aspectes ortogràfics i sintàctics en què no coincideix l'ús en la llengua parlada i la normativa de l'escrita.
Contextualitzar els textos de diferents autors i èpoques literàries
Usar estratègies i tècniques que ajudin a analitzar i interpretar el text literari: el comentari de text.
Crear textos literari a partir de models utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.
Elaborar treballs crítics senzills.
Llegir, analitzar i usar altres llenguatges estètics.