Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Link to this comparison view

wiki:professors [2018/07/16 18:29]
administrador
wiki:professors [2018/09/16 18:08] (actual)
administrador
Línia 4: Línia 4:
 ^ Nom ^Espai Web Compartit ^ Username ^ ^ Nom ^Espai Web Compartit ^ Username ^
 |ALBERT, Anna|[[aalbert:aalbertini|EWC]]|aalbert| |ALBERT, Anna|[[aalbert:aalbertini|EWC]]|aalbert|
-|ALFARO, Alejandro|[[aalfaro:aalfaroini|EWC]]|aalfaro| 
 |ALONSO, Emilio|[[ealonso:ealonsoini|EWC]]|ealonso| |ALONSO, Emilio|[[ealonso:ealonsoini|EWC]]|ealonso|
 |ALONSO, Lluis|[[lalonso:lalonsoini|EWC]]|lalonso| |ALONSO, Lluis|[[lalonso:lalonsoini|EWC]]|lalonso|
Línia 12: Línia 11:
 |BAUÇÀ, Gabriel angel|[[gabauca:gabaucaini|EWC]]|gabauca| |BAUÇÀ, Gabriel angel|[[gabauca:gabaucaini|EWC]]|gabauca|
 |BELTRAN, Marta|[[mbeltran:mbeltranini|EWC]]|mbeltran| |BELTRAN, Marta|[[mbeltran:mbeltranini|EWC]]|mbeltran|
-|BESORA, Elisenda|[[ebesora:ebesoraini|EWC]]|ebesora| 
 |BIELSA, Toni|[[tbielsa:tbielsaini|EWC]]|tbielsa| |BIELSA, Toni|[[tbielsa:tbielsaini|EWC]]|tbielsa|
 |CAMBARA, Nuria|[[ncambara:ncambaraini|EWC]]|ncambara| |CAMBARA, Nuria|[[ncambara:ncambaraini|EWC]]|ncambara|
 |CAMPAÑA, Estela|[[ecampana:ecampanaini|EWC]]|ecampana| |CAMPAÑA, Estela|[[ecampana:ecampanaini|EWC]]|ecampana|
-|CANALS, Joan|[[jcanals:jcanalsini|EWC]]|jcanals| 
 |CASAÑAS, David|[[dcasanas:dcasanasini|EWC]]|dcasanas| |CASAÑAS, David|[[dcasanas:dcasanasini|EWC]]|dcasanas|
-|CLARAMUNT, Neus|[[nclaramunt:nclaramuntini|EWC]]|nclaramunt+|CAVA, Neus|[[ncava:ncavaini|EWC]]|ncava
-|COMAPOSADARamon|[[rcomaposada:rcomaposadaini|EWC]]|rcomaposada+|CERVERAPere|[[pcervera:pcerveraini|EWC]]|pcervera
-|DIAZAinhoa|[[adiaz:adiazini|EWC]]|adiaz|+|CHOMSKIDébora|[[dchomski:dchomskiini|EWC]]|dchomski| 
 +|DEL POZO, Lola|[[ldelpozo:ldelpozoini|EWC]]|ldelpozo|
 |DIEZ, Barbara|[[bdiez:bdiezini|EWC]]|bdiez| |DIEZ, Barbara|[[bdiez:bdiezini|EWC]]|bdiez|
 |DOMINGO, Ivan|[[idomingo:idomingoini|EWC]]|idomingo| |DOMINGO, Ivan|[[idomingo:idomingoini|EWC]]|idomingo|
-|ESCOBARDolores|[[descobar:descobarini|EWC]]|descobar| +|FENOLLARLaura|[[lfenollar:lfenollarini|EWC]]|lfenollar|
-|FORMATGER, Nuria|[[nformatger:nformatgerini|EWC]]|nformatger|+
 |FRANCO, Maria|[[mfranco:mfrancoini|EWC]]|mfranco| |FRANCO, Maria|[[mfranco:mfrancoini|EWC]]|mfranco|
 |GARCÍA, Dolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia| |GARCÍA, Dolors|[[dgarcia:dgarciaini|EWC]]|dgarcia|
 |GONZALEZ, Montserrat|[[mgonzalez:mgonzalezini|EWC]]|mgonzalez| |GONZALEZ, Montserrat|[[mgonzalez:mgonzalezini|EWC]]|mgonzalez|
-|HERNÁNDEZ, Carolina|[[chernandez:chernandezini|EWC]]|chernandez| 
 |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias| |IGLESIAS, Manel|[[miglesias:miglesiasini|EWC]]|miglesias|
 |INGLADA, Neus|[[ninglada:ningladaini|EWC]]|ninglada| |INGLADA, Neus|[[ninglada:ningladaini|EWC]]|ninglada|
-|ISAIZPilar|[[pisaiz:pisaizini|EWC]]|pisaiz|+|JANEInes|[[ijane:ijaneini|EWC]]|ijane| 
 +|JUAN, Marc|[[mjuan:mjuanini|EWC]]|mjuan|
 |LANASPA, Lluis|[[llanaspa:llanaspaini|EWC]]|llanaspa| |LANASPA, Lluis|[[llanaspa:llanaspaini|EWC]]|llanaspa|
-|LOSILLASAlberto|[[alosillas:alosillasini|EWC]]|alosillas|+|LOPEZCati|[[clopez:clopezini|EWC]]|clopez|
 |LUQUE, Sònia|[[sluque:sluqueini|EWC]]|sluque| |LUQUE, Sònia|[[sluque:sluqueini|EWC]]|sluque|
 |MARGARIT, Rosa|[[rmargarit:rmargaritini|EWC]]|rmargarit| |MARGARIT, Rosa|[[rmargarit:rmargaritini|EWC]]|rmargarit|
-|MARTÍNEZ, David|[[dmartinez:dmartinezini|EWC]]|dmartinez| 
 |MATARÓ, Roser|[[rmataro:rmataroini|EWC]]|rmataro| |MATARÓ, Roser|[[rmataro:rmataroini|EWC]]|rmataro|
 |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre| |MESTRE, Jordi|[[jmestre:jmestreini|EWC]]|jmestre|
-|MIRALLESMonica|[[mmiralles:mmirallesini|EWC]]|mmiralles|+|MONTEAGUDOLaia|[[lmonteagudo:lmonteagudoini|EWC]]|lmonteagudo|
 |MOSCARDÓ, Francisco|[[fmoscardo:fmoscardoini|EWC]]|fmoscardo| |MOSCARDÓ, Francisco|[[fmoscardo:fmoscardoini|EWC]]|fmoscardo|
 |NAVARRO, José|[[jnavarro:jnavarroini|EWC]]|jnavarro| |NAVARRO, José|[[jnavarro:jnavarroini|EWC]]|jnavarro|
Línia 46: Línia 42:
 |PARDINES, Manel|[[mpardines:mpardinesini|EWC]]|mpardines| |PARDINES, Manel|[[mpardines:mpardinesini|EWC]]|mpardines|
 |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual| |PASCUAL, Josep|[[jpascual:jpascualini|EWC]]|jpascual|
 +|PASCUAL, Sònia|[[spascual:spascualini|EWC]]|spascual|
 |PEREZ, Teresa|[[tperez:tperezini|EWC]]|tperez| |PEREZ, Teresa|[[tperez:tperezini|EWC]]|tperez|
 |PINTO, Lluis|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto| |PINTO, Lluis|[[lpinto:lpintoini|EWC]]|lpinto|
Línia 52: Línia 49:
 |PRIETO, Gregoria|[[gprieto:gprietoini|EWC]]|gprieto| |PRIETO, Gregoria|[[gprieto:gprietoini|EWC]]|gprieto|
 |PUERTAS, David|[[dpuertas:dpuertasini|EWC]]|dpuertas| |PUERTAS, David|[[dpuertas:dpuertasini|EWC]]|dpuertas|
 +|PUIGPINOS, Núria|[[npuigpinos:npuigpinosini|EWC]]|npuigpinos|
 |RAVENTOS, Mireia|[[mraventos:mraventosini|EWC]]|mraventos| |RAVENTOS, Mireia|[[mraventos:mraventosini|EWC]]|mraventos|
 |REGAL, Salvador|[[sregal:sregalini|EWC]]|sregal| |REGAL, Salvador|[[sregal:sregalini|EWC]]|sregal|
 |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa| |RESA, Sergi|[[sresa:sresaini|EWC]]|sresa|
 +|REY, Eva|[[erey:ereyini|EWC]]|erey|
 |ROMANYÓ, Gemma|[[gromanyo:gromanyoini|EWC]]|gromanyo| |ROMANYÓ, Gemma|[[gromanyo:gromanyoini|EWC]]|gromanyo|
 |RUIZ, Belem|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz| |RUIZ, Belem|[[bruiz:bruizini|EWC]]|bruiz|
-|RUSCALLEDA, Carla|[[cruscalleda:cruscalledaini|EWC]]|cruscalleda| 
 |RUSIÑOL, Susanna|[[srussinol:srussinolini|EWC]]|srussinol| |RUSIÑOL, Susanna|[[srussinol:srussinolini|EWC]]|srussinol|
-|SAIZ, Paula|[[psaiz:psaizini|EWC]]|psaiz| 
 |SALVADOR, Rosa|[[rsalvador:rsalvadorini|EWC]]|rsalvador| |SALVADOR, Rosa|[[rsalvador:rsalvadorini|EWC]]|rsalvador|
 |SANCHEZ, Antonia|[[msanchez:msanchezini|EWC]]|msanchez| |SANCHEZ, Antonia|[[msanchez:msanchezini|EWC]]|msanchez|
-|SASTRE, Anna|[[asastre:asastreini|EWC]]|asastre| 
 |SAURA, Gerard|[[gsaura:gsauraini|EWC]]|gsaura| |SAURA, Gerard|[[gsaura:gsauraini|EWC]]|gsaura|
 |SEGUI, Joan carles|[[jcsegui:jcseguiini|EWC]]|jcsegui| |SEGUI, Joan carles|[[jcsegui:jcseguiini|EWC]]|jcsegui|
 |SEWELL, Amber|[[asewell:asewellini|EWC]]|asewell| |SEWELL, Amber|[[asewell:asewellini|EWC]]|asewell|
 +|SOSPEDRA, Jorge|[[jsospedra:jsospedraini|EWC]]|jsospedra|
 +|TARANO, Eugenia|[[etarano:etaranoini|EWC]]|etarano|
 |TEJERO, Pilar|[[ptejero:ptejeroini|EWC]]|ptejero| |TEJERO, Pilar|[[ptejero:ptejeroini|EWC]]|ptejero|
 +|TENT, Nàdia|[[ntent:ntentini|EWC]]|ntent|
 |VALDIVIA, Cati|[[cvaldivia:cvaldiviaini|EWC]]|cvaldivia| |VALDIVIA, Cati|[[cvaldivia:cvaldiviaini|EWC]]|cvaldivia|
 +|VIDAL, Elisenda|[[evidal:evidalini|EWC]]|evidal|
 |VIDAL, Vinyet|[[vvidal:vvidalini|EWC]]|vvidal| |VIDAL, Vinyet|[[vvidal:vvidalini|EWC]]|vvidal|
 +|VILLARUBIA, Sílvia|[[svillarubia:svillarubiaini|EWC]]|svillarubia|
 |VITUTIA, Victor|[[vmvitutia:vmvitutiaini|EWC]]|vmvitutia| |VITUTIA, Victor|[[vmvitutia:vmvitutiaini|EWC]]|vmvitutia|
 |WIDMER, Anna|[[awidmer:awidmerini|EWC]]|awidmer| |WIDMER, Anna|[[awidmer:awidmerini|EWC]]|awidmer|
 +|ZORRILLA, Guillem|[[gzorrilla:gzorrillaini|EWC]]|gzorrilla|