- Assistència obligatòria (segons normativa de l’institut Can Puig).

- Activitats d'avaluació trimestrals:

1. Una prova escrita individual (amb un pes del 33% en la nota trimestral).
2. Un treball individual/en grup o exposició oral (33%).
3. Exercicis relacionats amb la lectura d'un llibre (33%).
4. Es tindrà en compte l’observació del procés d’aprenentatge a l’aula (20% per sobre del 100% anterior).