CRITERIS D'AVALUACIÓ

Criteris d'Avaluació genèrics per a superar la matèria de plàstica.

1.Assistir a classe.

2.Mostrar una actitud positiva vers les activitats d'aula. OBSERVACIONS D'AULA

-Treball continuat. -Actitud participativa, (mostrar interès). -Puntualitat. -Portar el material. -Portar els deures. -Respectar el material de l’aula. -Respecte pel treball d'altri. -Saber organitzar-se la feina: en el temps, en l’espai i en quant a la matèria i la tècnica emprada

3.Lliurar (en el termini establert), totes les activitats formals d'avaluació proposades al llarg del curs. ACTIVITATS FORMALS D'AVALUACIÓ

-Pulcritud i bons acabats. -Mostrar domini i evolució en la tècnica treballada. -Creativitat. -Coherència del resultat en relació al plantejament de l'exercici. -Esperit crític i respectuós per les produccions pròpies i d’altri, -Més els criteris propis de cada exercici.