====== MATERIAL QUE L’ALUMNE HA DE PORTAR A CLASSE

El material que es relaciona a continuació, en cap cas haurà de comprar-se si el podem aprofitar de material que ja tenim a casa d'altres cursos.

- Una carpeta de gomes din A 4. - 10 làmines de dibuix, 10 làmines de tinta. i folis din A 4. - 2 llapis: 2H, HB - Goma, maquineta. - Escaire i cartabò. - Compàs (només 2n) - Tisores. - Tub de pega.