RECUPERACIONS

Criteris per a la promoció de curs

Quan un alumne suspèn un trimestre, el recupera lliurant algún exercici que el profesor li encomanarà durant el trimestre següent.

En cas que l’alumne acumuli dos trimestres suspesos consecutius, el profesor li donarà un treball per tal de recuperar-los.

Quan un alumne suspèn la matèria al mes de juny, per recuperar-la haurà de fer el treball que el profesor li indicarà i presentar-se a l’examen de setembre.

Quan un alumne suspèn la matèria d’un curs, la recupera aprovant la del curs següent.

Quan un alumne suspèn la matèria d’un curs i l’any següent no la cursa, el proessor li donarà un treball per tal d’aprovar-la. L’alumne haurà de lliurar el treball a fianls de febrer.

Directrius per a la recuperació

Treballs d'estiu