SORTSYSTEMS. EWC.

PRINCIPIS I DIRECTIVES DE SEGURETAT

·La configuració per defecte ha estat prevista per a facilitar la màxima flexibilitat i operativitat amb el menor temps de manteniment. El nostre propòsit ha estat habilitar un sistema que d'inici respongui a les necessitats d'intercanvi documental docent. Amb la instal·lació facilitem un aplicatiu desenvolupat en JAVA que permet establir les directives de seguretat per defecte que expliquem a continuació. Cada vegada que s'introdueixen nous usuaris és necessari executar el programa PHPCREATOR, per a refer les directives, incloent els nous usuaris activats. El sistema ofereix a més una utilitat d'administració mitjançant la qual l'administrador pot establir permisos específics, amb tot detall sobre les diferents àrees de treball creades i per crear. PERÒ HA DE TENIR-SE EN COMPTE QUE LA GESTIÓ NO AUTOMATITZADA DE PERMISOS DE PROFESSORS I ALUMNES, SOBRE ÀREES DE TREBALL MOLT DIVERSIFICADES, IMPLICA UNA DEDICACIÓ QUANTIOSA DE TEMPS I D'ESFORÇ PER ALS QUI S'ENCARREGUIN DE TASQUES ADMINISTRATIVES. El nostre consell és que el centre intenti ajustar-se, en la mesura del possible, al model que proposem, encara que queda en la seva mà administrar, si ho desitja i troba justificada la dedicació addicional, altres opcions de seguretat. El model que proposem no requereix l’ús de la utilitat d’administració Super ACL Management, és la solució mes còmoda.

www.sortsystems.es_images_stories_superacl.jpg

·Heus aquí una relació exhaustiva de les àrees que automàticament es creen amb el nostre EWC i que, suposem, seran suficients per a facilitar la interacció i intercanvis requerits en l'entorn educatiu propi dels nivells de Primària i Secundària. La creació i recreació automàtica de totes aquestes àrees d'enllaç estarà condicionada a la complementació adequada dels grups que pertanyen cadascun dels usuaris:

  • Alumnes. Relació de tots els alumnes del centre, ordenats alfabèticament i organitzats pel grup-classe que pertanyen. La pàgina d'alumnes disposa d'una taula de contingut que permet accedir al grup que es desitja de manera immediata. Aquesta pàgina d'alumnes la utilitzaran tant els alumnes com els professors per a accedir a la documentació específica corresponent. Existeix una pàgina d'alumnes no accessible genèricament, sinó només als professors, des de llur Tauler d'anuncis i que mostra a més l'enllaç amb l’email de cada alumne, per a facilitar el recurs a aquest mitjà de comunicació.
  • Professors. Relació de tots els professors del centre ordenats alfabèticament. A través de l'enllaç corresponent s'accedeix a la pàgina de cada professor, que és pública per als alumnes del centre. En ella cada docent pot afegir la informació que consideri convenient o bé els enllaços a les matèries dels cursos que imparteix.
  • Departaments. L'enllaç a les pàgines de cadascun dels departaments didàctics on se centralitza la informació que correspongui a cadascun d'ells. Tots els usuaris de la web poden llegir aquesta informació.
  • Tutories. Acull els enllaços a les pàgines de les tutories de cadascun dels grups. El tutor proposa convocatòries, programes i informació relacionats amb la seva activitat.
  • Grups i Matèries. Acull tots els enllaços a la informació relacionada amb els grups-classe i també amb els grups acadèmics addicionals que hi hagués. És a dir allà es trobaran els accessos a 1A, 4C, reforços i diferents matèries opcionals. Aquesta informació s'obté dels noms de grup assignats als diferents alumnes. D'aquí la importància de seguir les pautes establertes a l'hora d'atorgar tals nomenclatures. Al costat de l'enllaç amb els grups es facilita un accés al seu calendari. Cada grup disposa d'un calendari específic, que estan autoritzats a editar els alumnes que expressament s'assignin i qualsevol professor, incloent, per descomptat el tutor.
  • Grups cooperatius. Acull els enllaços que permeten l'accés a la informació dels grups de cooperació. Els grups de cooperació o de treball els crea lliurement l'administrador a instàncies dels coordinadors, tutors, professors…. Teatre, Cinema, etc. són exemples de grups de cooperació. També ells disposen d'un calendari adhoc i en són editors tots i cadascun dels membres del grup respectiu.
  • Taulell d'Alumnes. Reflectirà enllaços, notícies i informació específica d'interès per a l'alumnat. També disposa d'un calendari específic. Solament els alumnes que formen part del grup en poden editar el calendari o les pàgines, encara que tots els usuaris poden llegir-les.
  • Taulell de Profes. Recull informació i enllaços d'accés exclusiu al professorat. D'ofici integrem un calendari, un llistat-enllaç d'alumnes amb el seu mail i un llistat-enllaç del professor també amb accés al mail dels col·legues i a la zona privada de cadascun. Qualsevol informació l'accés de la qual hagi d'estar limitat al cos docent ha de posar-se aquí.
  • Pàgina de Coordinació. Acull una llista-enllaç amb les pàgines de coordinació del centre. Els coordinadors hi afegeixen tota la informació relacionada amb la seva àrea de treball. Només ells l'actualitzen, però tots els usuaris la llegeixen.

·Els professors disposen d'una àrea pública individual i també d'una àrea privada. Aquesta última destinada a prendre notes personals sobre els alumnes i sobre les activitats docents. Cada professor té permisos exclusius d'escriptura sobre la seva pròpia àrea i de lectura sobre les pàgines públiques dels seus col·legues. Cap professor està autoritzat a editar les pàgines d'altres professors.

·Existeixen àrees de grup-classe (2B, 3C, etc) i també de grups acadèmics addicionals (reforç d’anglès, etc). És una zona en la qual els professors centralitzen la informació i tasques de cada grup-classe i a la qual accedeixen els alumnes que correspon. Qualsevol professor pot editar les pàgines dels diversos grups-classe d'alumnes. Tots aquests grups disposen d’un calendari individualitzat on els professors i els alumnes que siguin designats podran editar els esdeveniments que desitgin (festes, exàmens, recuperacions, etc)

·Existeix una àrea per a aportar documentació de cadascun dels departaments didàctics. És una àrea amb permisos d'escriptura per al Cap de Departament, encara que resulta llegible per a la resta de la comunitat educativa.

·Existeix una àrea de tutoria. El tutor del grup inclou allà la informació, programa d'activitats i propostes de treball que considera necessàries per al grup de tutorats. Aquesta informació només queda a l'abast dels alumnes als quals afecta i pot ser modificada només pel tutor responsable.

·Existeix una àrea de coordinació. És una àrea amb permisos d'escriptura per al coordinador encarregat de cada nivell o matèria, encara que resulta llegible per a la resta de la comunitat educativa.

·Hem contemplat àrees addicionals d'interès comú pel seu contingut, però d'accés restringit per a la seva edició: Tauler d'anuncis de professors i alumnes, revista escolar, etc. Més endavant podràs veure com s'estructuren els permisos d'accés de cadascuna d'elles.

·És decisió de l'Equip de Gestió del centre si el EWC queda a l'abast o no del públic en general. Ofereix l'atractiu de permetre que els pares dels alumnes estiguin al corrent de la interacció que es genera i de les tasques i programes que afecten els seus fills. En tot cas, aquests usuaris públics només podrien accedir a les àrees de lectura que estan a l'abast de TOTS els alumnes i no necessitarien autenticar-se per a poder visualitzar les pàgines. Només caldria autenticar-se si es desitja canviar-les o afegir documentació. De totes maneres, els pares també podrien accedir a les àrees del grup-classe que correspongui utilitzant les dades d'autenticació del seu propi fill.

·La possibilitat de l'accés privat de l'alumnat a l'àrea pròpia del curs, de la tutoria i al quadern digital personal, exigeix el manteniment de la base de dades de tots els discents i dels docents. No només l'alta inicial, sinó l'atenció constant als oblits dels respectius identificadors d'accés.

·L'autenticació es porta a terme prement el botó Entra que es troba en el cantó superior dreta de la pàgina d'inici de l’EWC.

·També és aconsellable abandonar formalment la connexió una vegada que s'han portat a terme les modificacions. Mantenir una connexió autenticada quan no estàs treballant en l'ordinador deixa la teva pàgina en mans de qualsevol usuari que arribi amb posterioritat. Abandona amb seguretat la teva connexió prement el botó Surt. Recorda que encara que t'hagis autenticat en la pàgina web de l’institut, caldrà que tornis a fer-ho si vols modificar l’EWC.

·Per defecte, als alumnes no se'ls atorga la possibilitat de pujar fitxers a les seves pàgines personals. És una manera d'evitar la saturació del servidor i d'assegurar-nos enfront de l'ús abusiu de les possibilitats que s'ofereixen. És recomanable fer-ho així en una fase inicial, sense perjudici que una vegada fixades i assumides les bones pràctiques, es decideixi permetre'l.

·D'acord amb les directives de seguretat establertes, quan un professor se situa sobre una pàgina que ell està autoritzat a modificar, li apareixerà una pestanya etiquetada com Edita aquesta pàgina. En cas contrari la pestanya duu el títol de Mostrar codi. Ni la pàgina d'inici ni les pàgines d'ajuda són modificables. Els canvis en aquestes últimes pàgines només estan a l'abast de l'administrador del sistema.

·L'historial de totes les actuacions d'edició (incloent esborrat, pujada d'arxius, etc) queda registrat. Qualsevol versió prèvia d'una pàgina pot revertir-se a voluntat de l'autor en un termini de 20 dies (pot configurar-se un període major, a voluntat). També es grava la identificació de l'ordinador que realitza els canvis, el nom d'usuari i el moment que es porta a terme l'actualització. Per a reconstruir una versió anterior, l'autor ha de situar-se sobre la pàgina corresponent, prémer el botó Revisions anteriors i visualitzar la variant que desitgi reconstruir. Quan la tinguis a la vista, prem el botó d'edició i la graves. Quedarà com versió actual.

QUADRE DE CARPETES I FITXERS

CARPETA FITXERS DESCRIPCIÓ LECTURA ESCRIPTURA
/ Inici.txt Pàgina d’inici. Professors, alumnes. Administradors
/Wiki *.* Alberga fitxers d'ajuda i també els fitxers del menú lateral, un per cada bloc d'informació Només l’administrador
/UsuarioProfesor/ *.* Fitxers corresponents a la pàgina pública d'aquest professor. Haurà tantes carpetes com usuaris pertanyents al grup de professors. Tots Professor propietari de la pàgina.
/afolder/UsuarioAlumno *.* Carpeta que acull a les subcarpetes pertanyents al quadern digital de l'alumne, si ho hagués. Professors Tots els professors, cada alumne a la seva pròpia carpeta.
/deps *.* Conté les carpetes corresponents a cadascun dels departaments didàctics. Tots, alumnes, professors Capdep, cadascun al departament que correspongui.
/deps/capdepangl *.* Pàgines i subcarpetes corresponents al departament d'Anglès. La resta dels departaments s'articulen de la mateixa manera: CAPDEP + quatre lletres identificadores (inicials) del departament, àrea, seminari o secció que correspongui. Tots, alumnes, professors Capdpangl. Els noms dels grups departamentals coincideixen amb el nom de la carpeta que alberga les pàgines documentals del departament.
/cursos *.* Alberga les carpetes que corresponen a cadascun dels grups-curs d'alumnes. Els cursos d'ESO s'identifiquen com 1A, 2B, 3C1, etc. Els cursos de batxillerat s'identifiquen com 11BAT, 12BAT, 21BAT, 22BAT, etc. Professors Professors.
/cursos/1A *.* Pàgines corresponents a les diferents matèries del grup 1A. Serà necessari elaborar una pàgina d'inici amb els enllaços a les pàgines que corresponguin a les assignatures d'aquest grup-curs. Professors, alumnes de 1A (1er ESO A) Professors.
/tutor *.* Alberga les pàgines corresponents al programa de cada tutoria. El tutor elaborarà una pàgina d'enllaços amb les diverses categories que intentarà abordar en aquesta secció. Professors, Alumnes del grup que correspon Tutor que correspongui i alumnes del grup-curs que correspongui.
/tutor/1A *.* Pàgines de la tutoria del grup-curs 1A. Professors, alumnes de 1A (1 ESO A) Tutor1A.
/coordina *.* Conté les carpetes corresponents a cadascun dels departaments didàctics. Tots, alumnes, professors Coordinador, cadascun en la coordinació que correspongui.
/coordina/coordina1ESO *.* Pàgines i subcarpetas corresponents a la coordinació de 1º d'ESO. La resta de les coordinacions s'articulen de la mateixa manera: COORDINA + lletres identificadores del departament, àrea, seminari o secció que correspongui. Tots, alumnes, professors Coordina1ESO. Els noms dels grups de coordinació coincideixen amb el nom de la carpeta que alberga les pàgines documentals de la coordinació.
/rev *.* Subcarpetes i pàgines corresponents a la revista escolar Professors,
alumnes
Professors, revalu.
/pripro *.* Conté una subcarpeta per cada usuari professor. Constiteix un diari de notes del professor, només accessible per a ell mateix. Propietari de la carpeta (usuari específic) Propietari de la carpeta (usuari específic)
/surop *.* Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al tauler d'anuncis dels professors (documentació docent d'accés corporatiu). Professors professors.
suroa | *.* | Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al tauler d'anuncis dels alumnes. | Professors, alumnes del grup alusuro | professors, alusuro | | gc *.* Alberga pàgines i subcarpetes corresponents als grups de cooperació. Serà necessari elaborar una pàgina d'inici amb els enllaços als grups de cooperació. Tots,
alumnes,
professors
administrador
/gc/gcteatre *.* Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al grups de cooperació de teatre. Tots,
alumnes,
professors
gcteatre (alumnes i professors es tracten per igual; han de pertànyer al grup per poder escriure)
/gc/gccal1a *.* Alberga el calendari del grup 1a (1er ESO A) Tots, alumnes, professors Professors, gccal1a (Tots els alumnes del grup gccal1a podran editar el calendari)
/gx *.* Alberga pàgines i subcarpetes corresponents als grups acadèmiques que es vulguin crear (reforç de mates, etc.) professors professors.
/gx/gxreforcangles *.* Alberga pàgines i subcarpetes corresponents al grup acadèmic de reforç d’anglès professors, alumnes del grup acadèmic gxreforcangles professors, gxreforcangles
/gc/gccalgx-reforcangles *.* Alberga el calendari del grup acadèmic gxreforcangles (reforç d’anglès) Tots, alumnes, professors Professors, gccal1a (Tots els alumnes del grup gccalgxreforcangles podran editar el calendari)

QUADRE BÀSIC DE GRUPS DE TREBALL I PERMISOS PREVISTOS

Identific. Descripció LECTURA ESCRIPTURA
professors Tots els docents. Alguns d'ells poden formar part ocasional o permanent-ment d'altres grups. POT LLEGIR: Totes les pàgines del EWC, excepte en les quals corresponen a l'àrea privada d'altres professors. NO POT LLEGIR: POT ESCRIURE:
- La seva pàgina personal pública. Accessible a tots, alumnes i professors.
- La seva pàgina personal privada (anotacions del diari). Accessible a ell mateix.
- Les diverses pàgines del grup (matemàtiques de 1A, matemàtiques de 12bat, etc. Són accessibles per als alumnes del grup específic i per a tots els professors.
- A la pàgina de la tutoria del grup que li correspon, si fos el cas.
- Les pàgines del tauló d'anunci dels professors.
- Les pàgines del taulell d'anunci dels alumnes.
- Les pàgines de la revista escolar.
- Les pàgines d'un alumne determinat.NO POT ESCRIURE:
- A les pàgines de documentació general dels departaments (reservades al Cap de Departament).
- A les pàgines públiques d'altre professor.
- A les pàgines d'ajuda i de menús generals del EWC.
- A les pàgines corresponents a la tutoria dels grups dels quals no és tutor.
alumnes Tots els alumnes del centre. Tots ells, a més pertanyen a un grup-curs (1A, 4B, etc). Alguns d'ells pertanyeran a més a altres grups com el grup revista (revalu) ON POT LLEGIR:
- Pàgina pròpia si la tingués.
- Pàgina de documentació dels diversos departaments.
- Pàgina d'informació del grup al que pertany (1A, 2B, etc).
- Pàgina de la tutoria que li afecta.
- Pàgina del Taulell d'anuncis dels alumnes.
- Pàgines d'informació genèrica destinades als alumnes (Ajuda).
ON NO POT LLEGIR:
- Les pàgines d'altres alumnes.
- A les pàgines corresponents als grups classe als quals no pertany.
- A les pàgines de les tutories d'altres grups.
- A les pàgines del Taulell d'anuncis de professors.
- A les pàgines d'ajuda destinades al professorat.
- A les pàgines d'informació privada del professorat.
ON POT ESCRIURE:- A les pàgines específiques del seu perfil.- En /suroa (tauler d'anuncis d'alumnes), si forma part d'aquest grup d'alumnes.- En /rev (Revista), si forma part del grup.
capdep, capdepangl, capdepcast, etc. Els caps de departament. Cadascun d'ells té un identificador específic de 4 lletres que s'afegix al grup genèric Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos de lectura. Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina documental del departament que correspongui.
tutor, tutor1B, tutor22bat, etc. Són els responsables de tutoria dels diversos grups-curs. A l'identificador “tutor” s'afegeixen les lletres d'identificació del grup-curs. Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos de lectura. Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina de tutoria del grup-curs que els correspon.
coordina1B,
coordinainfo, etc.
Els coordina-dors. A l'identificador “coordina” s'afegixen les lletres d'iden-tificació de la coordinació. Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. Com formen part del grup professors, hereten els seus permisos d'escriptura. A més disposen de permisos exclusius sobre la pàgina de coordinació que correspongui.
revalu Grup d'alumnes que s'encarrega de l'edició de la revista del centre. Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos d'escriptura. A més tenen permisos d'escriptura, compartits amb professors, sobre les pàgines de la revista (/rev).
alusuro Grup d'alumnes encarregats de mantenir el tauler d'anuncis. Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura. A més dels permisos d'escriptura que corresponen al grup alumnes genèric, poden escriure en les pàgines que pengen de /suroa, prerrogativa que comparteixen també amb tots els professors.
1B, 2C, 3B, 11BAT, 22BAT, etc Corresponen als grups-curs. Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos de lectura.
A més disposen de permisos de lectura específic per a les pàgines del grup-curs que pertanyen i també per a les pàgines de tutoria que els correspongui.
Com formen part del grup alumnes, hereten els seus permisos d'escriptura. Els seus permisos d'escriptura, tret que formin part dels grups alusuro o revalu, es restringeixen a la seva pròpia pàgina personal (/afolder/xxx).
gcteatre, gcpoesia, gcastrologia Corresponen als diferents grups de cooperació de l’institut. Aquest grup no afecta a la lectura de cap carpeta en especial. Ja siguen alumnes o professors, només els usuaris que pertanyin al grup de cooperació podran escriure a la carpeta de /gc corresponent. Per exemple, un usuari del grup gcteatre podrà escriure a la carpeta del grup de cooperació de teatre: /gc/gcteatre
gccal1a, gccalgcteatre, etc. Corresponen als calendaris de cada grup-classe o grup acadèmic. Aquest grup no afecta a la lectura de cap carpeta en especial. L’alumne que pertany a aquest grup, pot editar el calendari del grup corresponent. Per exemple l’alumne del grup gccal1a podrà editar el calendari del grup 1er ESO A. Tots els calendaris es guardaran a la carpeta gc/gccal. Els professors podran editar tots els calendaris a excepció dels que pertanyin als grups cooperatius. Per editar els calendaris dels grups cooperatius s’haurà de pertànyer al grup cooperatiu en qüestió.
gxreforcangles, gxpolitica, gxreforcmates, etc Corresponen als diferents grups acadèmics de l’institut. POT LLEGIR: Les pàgines corresponents al seu grup acadèmic.NO POT LLEGIR:
Les pàgines dels altres grups acadèmics.
No pot escriure a les pàgines del grup acàdemic. Només el professor ho pot fer.
gccalgxreforcangles, gccalgxpolitica, gccalgxreforcmates, etc Corresponen als editors del calendari dels diferents grups acadèmics de l’institut. Al igual que els grups cooperatius, tothom pot llegir les pàgines del calendari. Els membres d’aquest grup poden editar el calendari corresponent. Els alumnes del grup gccalgxreforcangles podran editar el calendari del grup acadèmic de reforç d’anglès.


REGLES DE CREACIÓ D’USUARIS I NOMENCLATURES DE GRUPS

Per administrar els usuaris i/o grups del ewc és obligatori utilitzar la plantilla d’Excel que us proporciona Sortsystems. La podeu descarregar de la nostra web un cop us hagueu identificat com a usuari. Area Clientes à Descargas

·Els noms dels grups van separats per comes, excepte l'últim grup a que pertany un usuari, al que no ha de seguir cap signe de puntuació. El nom del grup ha d’estar en minúscules i no pot contenir caràcters especials, com poden ser: “ç”, “-“,”_”,”ñ”, etc. Tampoc caràcters amb accent. No han de col·locar-se espais entre grup i grup. Exemple de grups al que pot pertànyer un alumne: alumnes,1A,rev,suroa.

·El nom complet dels usuaris ha de seguir el següent format: 1er. Cognom 2do. Cognom, Nom. D'aquesta manera facilitem l'ordenació d'usuaris en els llistats.

·Els noms dels grups van separats per comas, excepte l'últim grup al qual pertany un usuari, al que no ha de seguir cap signe de puntuació. No han de col·locar-se espais entre grup i grup. Exemple de grups al que pot pertànyer un alumne: alumnes,1A,rev,suroa

·Els noms dels grups referents als cursos han de començar amb signe numèric, a més qualsevol altre grup que no sigui referent als cursos mai començarà amb signe numèric. Per exemple, el curs 1ESO A, haurà de començar per “…1 .”. En canvi si tenim dos grups de teatre no podem anomenar-los 1gcteatre i 2gcteatre, seguint la regla proposada els noms d'aquests grups seran: gcteatre1 i gcteatre2.

·Un professor ha de pertànyer obligadament al grup professors, però, si és tutor, també al grup que identifica la tutoria que li correspon (per exemple: tutor1B). Si és Cap de Departament pertanyerà al grup que identifica el departament (per exemple: capdepangl). Si és Coordinador pertanyerà al grup que identifica la coordinació (per exemple: coordina1ESO). També pot pertànyer a altres grups com rev,surop i, excepcionalment, al grup d'administradors.

·Els noms d'usuari de professor i d'alumne és convenient que segueixin un criteri uniforme. Mai no pot haver dos noms d'usuaris coincidents. Una regla podria ser: INICIAL-DEL-NOM + PRIMER-COGNOM. En cas de coincidència, podria agregar-se la inicial del segon cognom. No pot haver espais en blanc en els noms dels usuaris, però es poden posar guions mitjos o bé guions de subratllat (underscore), encara que vam aconsellar que s'evitin en la mesura del possible. Evitem també els accents. Per regla general, el nom d'usuari ha de ser fàcil de recordar i no ha de donar lloc a confusió. Si el nom d'usuari és segur i fàcil del recordar els titubejos i frustracions a l'hora d'entrar en el EWC seran menors.


RECOMANACIONS PER QUAN S'ENTREN ELS NOMS DELS GRUPS I ES REALITZEN ALTRES TASQUES D'ADMINISTRACIÓ D'USUARIS A L’ EWC:

·La contrasenya és personal, privada. Per a mantenir la privadesa és millor la combinació de majúscules i minúscules en la contrasenya, així com una extensió superior a 6 caràcters. Poden incloure's espais en blanc. Insistim en la necessitat que resulti fàcilment recordable per part de l'usuari, d'una altra manera la càrrega de treball correctiu sobre el professor o administrador serà excessiva.

·Les contrasenyes no es poden reconstruir, el sistema d'administració no les recorda. Per això és convenient mantenir una taula auxiliar (Excel o Access poden servir) amb els noms dels usuaris del centre i actualitzar-la cada vegada que es realitzen canvis. Una alternativa és que l'administrador canviï la contrasenya corresponent cada vegada que un alumne o altre professor se n'oblidi. Però l'administrador no sempre està a l'abast i no tots els professors haurien de ser administradors.

·Els noms dels grups de treball departamentals, tutorials i de cursos només són importants a l'efecte d'establir adequadament els enllaços que corresponguin en el menú lateral, perquè els permisos els genera el PHPCREATOR i en conseqüència, s'ha de mantenir un document amb els noms dels grups-curs, nom de les tutories específiques, noms dels departaments. Aquests NAMESPACES són els quals determinen els enllaços i el seu canvi o ampliació determinarà també un canvi en els enllaços del menú lateral (TUTORIES, DEPARTAMENTS, CURSOS): NO T’OBLIDIS DE MANTENIR UN DOCUMENT SEPARAT I ACTUALITZAT AMB AQUESTES REFERÈNCIES.