**PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA (2N BATXILLERAT)**

====CRITERIS D'AVALUACIÓ====

- Assistència obligatòria (segons normativa de l’institut Can Puig).

- Activitats d'avaluació trimestrals:

1. Una prova escrita individual (amb un pes del 33% en la nota trimestral).
2. Un treball individual o en grup (33%).
3. Exercicis relacionats amb la lectura d'un llibre (33%).
4. Es tindrà en compte l’observació del procés d’aprenentatge a l’aula (20% per sobre del 100% anterior).
               ================ 

====MATERIAL OBLIGATORI====

- Llibre de text:

Títol: PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 2N BATXILLERAT.
Autor: José Ignacio Alonso García.
Editorial: McGraw-Hill.
TEMES DEL LLIBRE QUE TRCATAREM:

- UNITAT 1: La psicologia com a ciència.
- UNITAT 2: Fonaments biològics de conducta.
- UNITAT 3: Sensació, percepció i atenció.
- UNITAT 5: L'aprenentatge.
- UNITAT 6: La memòria humana.
- UNITAT 11: La personalitat.
- UNITAT 12: Trastorns emocionals i de la conducta. Teràpies psicològiques.
- UNITAT 14: Introducció a la sociologia.
- UNITAT 15: La societat: organització, estructura i canvi social.

-Llibre de lectura:

Títol: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero.
Autor: Oliver Sacks.
*Es dona l'opció d'accedir al llibre de text a través del següent link com a alternativa a la seva compra: