PAU QUIMICA

Practiques

Termodinàmica

Cinètica

Equilibri

Diagrama de fases

Acid -base

Equilibri compostos iònics poc solubles

Redox

Estructura atòmica, taula periòdica, propietats periòdiques Temes llibre 1 i 2

La radiació, els àtoms i les molècules

PREMIS EXTRAORDINARIS DEL BATXILLERAT